fbpx
Pobierz program PIT
> > >

Kontrast

Czcionka

+

A

-

Menu

STATUT FUNDACJI „ZNAJDKI”


Rozdział I Postanowienia Ogólne

Art.1

„ZNAJDKI -  PRZYTULISKO K/RADZYMINA” w skrócie „ZNAJDKI”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami). Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska.                                               

Art.2

Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Jolantę Boczkowską i Agnieszkę Kunę, zwane dalej FUNDATOREM.                                                                                                  

Art.3

Fundacja ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Polskich Skrzydeł 4 m 87. Terenem działania jest obszar RP, jednak dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.                                                                                                                   

Art.4

Fundacja ma charakter charytatywny.                                                                            

Art.5

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.                                                           

Art.6

Fundacja może prowadzić zarówno nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego, co – bez zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów. Przychód z odpłatnej działalności służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.                                        

Art.7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.                                                         

Art.8

Fundacja z chwilą wpisania do KRS ma osobowość prawną.                                        

Art.9

Fundacja współpracuje z Głównym Inspektorem Weterynarii, Ministrami: Zdrowia, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji i samorządami lokalnymi, policją, strażą miejską .                                                                                                                           

Art.10

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.                                                          

Art.11

Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.

 

Rozdział II Cele i sposoby działania

Art.1

Ogólnym celem działalności Fundacji jest ekologia, ochrona zwierząt udomowionych i dziko żyjących, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, mianowicie:                                    

Pkt1 Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.                                                                                                                        

Pkt2 Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.                                                                                                                                      

Pkt4 Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.            

Pkt5 Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.                                        

Pkt6 Propagowanie idei odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi.                                                                                                                          

Pkt7 Propagowanie idei troski o środowisko naturalne. 

Art.2 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:                                                                                    

Pkt1 Pomoc medyczną oraz realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt.             

Pkt2 Wspieranie oraz prowadzenie przytulisk, ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt.                                                       

Pkt3 Poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomny zwierząt.                 

Pkt4 Działalność adopcyjną                                                                                                     

Pkt5 Udzielanie wsparcia osobom prywatnym zajmującym się zwierzętami.                         

Pkt6 Współpracę i szkolenie wolontariuszy.                                                                           

Pkt7  Współpracę z innymi organizacjami wspierającymi ochronę zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych zwierząt.                                                                                            

Pkt8 Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.                                                                                                  

Pkt9 Współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw o wykroczeń wobec zwierząt.                                                                                                                                            

Pkt10 Współpracę z jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi.                               

Pkt11 Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.                                                                                                                       

Pkt12 Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt.                                                 

Pkt13 Rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowywania zwierząt oraz opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt.                                               

Pkt14 Występowanie z inicjatywą w zakresie wydawanie lub zmian przepisów legislacyjnych  dotyczących praw zwierząt.                                                                                        

Pkt15 Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych.                                                                                                                                 

Pkt16 Prowadzenie punktów informacyjnych Fundacji, również na imprezach masowych.                                                                                                                            

Pkt17 Organizowanie aukcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą.                                                            

Pkt18 Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania bezdomności oraz nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.                                                                                                                            

Pkt19 Prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Fundacji.

 

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

Art.1

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 500 PLN                

Art.2

Dochodami Fundacji mogą być:                                                                                               

Pkt1 Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych krajowych i zagranicznych,                                                                                                                               

Pkt2 Subwencje osób prawnych,                                                                                              

Pkt3 Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,                                                                 

Pkt4 Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,                                                                

Pkt5 Dochody ze zbiórek środków finansowych i rzeczowych oraz imprez publicznych.                                                                                                                                

Pkt6 Inne wpływy, np. wpływy z reklam zamieszczonych na stronie Fundacji, itp.     

Art.3

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:                                                       

Pkt1 Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej organów oraz pracowników Fundacji a także w stosunku do osób, które z osobami tymi pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, czyli w stosunku do tzw.  „osób bliskich”.                                                            

Pkt2 Przekazywaniu bądź wykorzystaniu majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w Pkt1, Art3, Rozdział III, jeżeli nie jest to bezpośrednio związane z wykonaniem zadań statutowych Fundacji, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.                                                                                                   

Pkt3 Podejmowaniu innych rozporządzeń środkami Fundacji w sposób dla niej niekorzystny.                                                                                                                              

Art.4

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Rozdział IV – Władze Fundacji

Art.1

Władzą Fundacji jest ZARZĄD FUNDACJI zwany dalej ZARZĄDEM.                                                                                                        

Art.2

Zarząd Fundacji.                                                                                                                                 

Pkt1 Członkowie Zarządu Fundacji, w uzasadnionych wypadkach mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.                                                                                                                             

Pkt2 Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.                                                          

Pkt3 Członków Zarządu powołuje Fundator.                                                                                 

Pkt4 Fundator może wejść w skład Zarządu i pełnić funkcję Prezesa Zarządu.                              

Pkt5 Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.                                                       

Pkt6 Zarząd składa się z  1-5 osób w tym Prezesa.                                                                        

Pkt7 Skład Zarządu może zostać zmieniony na wspólnym posiedzeniu, Zarządu i Fundatora zwykłą większością głosów.                                                                                               

Pkt8 Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (w przypadku małej aktywności Fundacji raz na 12 miesięcy). Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Fundatora.                                                                                                       

Pkt9 Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek :                                                    

--złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,                                                               
--skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.                                                                              --śmierci członka Zarządu,                                                                                                 
--niezdolności do należytego wykonywania funkcji (choroba, brak czasu, brak kompetencji), poprzez złożenie pisemnej rezygnacji lub odwołanie przez Fundatora,                           -odwołania przez pozostałych członków Zarządu i Fundatora w drodze jednomyślnej uchwały. Dotyczy głównie przypadku skrajnego naruszenia etyki Fundacji przez odwołanego członka Zarządu.                                                                                                                                            
- objęcia przez niego funkcji w Radzie Fundacji.                                                                              

Pkt10 Sposób reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań finansowych.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach także majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Sprawozdania Finansowe podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.                        

Pkt11 Do zadań Zarządu należy:                                                                                         

a) Inicjowanie i nadzorowanie działań wynikających ze Statutu,                                                  
b) Działania na rzecz przyjmowania do Fundacji nowych członków i wolontariuszy oraz organizacja i wspieranie prawne i finansowe pracy wolontariatu na rzecz Fundacji,                   
c) Zarządzanie majątkiem Fundacji,                                                                                              
d) Występowanie do sponsorów o pomoc materialną,                                                                   
e) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,                                                          
f) Tworzenie projektów okresowych planów działalności Fundacji,                                             
g) Przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji,                                                            
h) Udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów i porozumień o współpracy z innymi instytucjami,                                                                                 
i) Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń opłacanych pracowników Fundacji,                                                                                                                                   
j) Merytoryczna i techniczna organizacja pracy biura Fundacji jak i tworzenie i nadzorowanie oddziałów terenowych,                                                                                                      
k) Przygotowywanie materiałów o Fundacji do prezentacji w mediach i Internecie,                      
l) Tworzenie i prowadzenie stron internetowych Fundacji,                                                          
m) Proponowanie zmian w Statucie i podejmowanie uchwał w tej sprawie,                                
n) Występowanie z wnioskiem o przekształcenie Fundacji,                                                           
o) Redagowanie i wydawanie pism dotyczących realizacji Programów Fundacji.                  

Art.3

Organem kontrolnym dla Zarządu Fundacji jest RADA FUNDACJI zwana dalej RADĄ.           

Art.4

Rada Fundacji.                                                                                                                           

Pkt1 Członkowie Rady Fundacji wykonują swe zadania nieodpłatnie.                                   
Pkt2 Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.                                                                      Pkt3 Członków Rady powołuje Fundator.                                                                                 
Pkt4 Członkowie Rady powołani są na czas nieokreślony.                                                      
Pkt5 Rada składa się z  2-5 osób w tym Prezesa Rady.                                                           
Pkt6 Skład Rady może zostać zmieniony na wspólnym posiedzeniu Rady i Fundatora zwykłą większością głosów.                                                                                                       Pkt7 Posiedzenia Rady zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (w przypadku małej aktywności Fundacji raz na 12 miesięcy). Posiedzenie zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Rady.                                  
Pkt8 Członkostwo w Radzie ustaje na skutek :                                                            
-złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,                                                         
-skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.                                                                               -śmierci członka Rady,                                                                                                   
-niezdolności do należytego wykonywania funkcji (choroba, brak czasu, brak kompetencji), poprzez złożenie pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.                              
-odwołania przez pozostałych członków Rady i Fundatora w drodze jednomyślnej uchwały. Dotyczy przypadku skrajnego naruszenia etyki Fundacji przez odwołanego członka Rady.
- objęcia przez niego funkcji w Zarządzie.                                                                                         
Pkt9 Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach merytoryczno-doradczych i kontrolnych.                                                                                                                                        Pkt10 Do zadań Rady Fundacji należy:                                                                               
a) Opiniowanie planów Zarządu,                                                                                                   
b) Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,                                                                      
c) Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,                                                                                                                      
d) Pomoc merytoryczna w działaniach podejmowanych przez Zarząd,                                         
e) Opiniowanie materiałów o Fundacji do prezentacji w mediach i Internecie,                               
f) Zatwierdzanie wniosków o tworzeniu oddziałów Fundacji w kraju i za granicą,                            
g) Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i zarządów terenowych,                                           
h) Nadzorowanie i ocena działalności Zarządu i zarządów terenowych,                                       
i) Rozwiązywanie zagadnień problemowych, prawnych i dyscyplinarnych, dotyczących członków Władz Fundacji i działania Fundacji.                                                                      
j) Bieżąca kontrola rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.                                 
k) Rewizja majątku i kontrola finansowa Fundacji. 

Art5

Wykluczenia: Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.


Rozdział V – Postanowienia końcowe

Art1

Zmiany w Statucie Fundacji dotyczące modyfikacji lub rozszerzenia celu działania Fundacji oraz zmiany dotyczące nazwy, struktury władz i przekształcenia Fundacji mogą być dokonywane na wniosek Fundatora, członków Zarządu lub Rady Fundacji. Zmiany te dokonywane są w drodze uchwały, którą członkowie Zarządu i Rady podejmują na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 liczby wszystkich członków Władz Fundacji.                                                                                                                                      

Art2

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją, nie może to jednak zmienić celu Fundacji. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprze jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.                                                                                                                               

Art3

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej aktywów finansowych i majątku. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują na wniosek Prezesa Zarządu członkowie Zarządu i Rady (o ile została powołana) na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 wszystkich członków Władz Fundacji.                                                                                                                   

Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych Fundacji pozostałych po jej likwidacji. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz organizacji działającej na terenie Polski o zbliżonych celach statutowych.

O likwidacji Fundacji zostanie zawiadomiony Minister Środowiska, resorty współpracujące z Fundacją, samorząd lokalny i Krajowy Rejestr Sądowy.Logo

Darowizna dla znajdek

Fundacja ZNAJDKI PRZYTULISKO k/Radzymina

Krusze 132  05-240 Tłuszcz

PEKAO S.A.
 konto:  91 1240 1082 1111 0010 4867 8484
Dla przelewów zza zagranicy:


IBAN:  PL91 1240 1082 1111 0010 4867 8484


BIC:    PKOPPLPW


lub PAYPAL  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Ta strona wykorzystuje Cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij Politykę Prywatności.

Akceptuję pliki cookie.