Wsparcie poprzez PayU
Imię:
Nazw.:
Email:
Wspieram kwotą:
Wsparcie poprzez paypal

STATUT FUNDACJI „ZNAJDKI”


Rozdział I Postanowienia Ogólne


Art.1

„ZNAJDKI -  PRZYTULISKO K/RADZYMINA” w skrócie „ZNAJDKI”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska.

Art.2

Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Jolantę Boczkowską i Agnieszkę Kunę, zwane dalej FUNDATOREM.

Art.3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa  a terenem jej działania obszar RP. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.

Art.4

Fundacja ma charakter charytatywny.

Art.5

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

Art.6

Fundacja ma prawo prowadzenia tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego, co – bez zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów.

Art.7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Art.8

Fundacja z chwilą wpisania do KRS ma osobowość prawną.

Art.9

Fundacja współpracuje z Głównym Inspektorem Weterynarii, Ministrami: Zdrowia, Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji i samorządami lokalnymi, policją, strażą miejską .

Art.10

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

Art.11

Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.

 

Rozdział II Cele i sposoby działania

Art.1

Ogólnym celem działalności Fundacji jest ekologia, ochrona zwierząt udomowionych i dziko żyjących, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, mianowicie:

1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.

2. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.

3. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.

4. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.

5. Propagowanie idei odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Propagowanie idei troski o środowisko naturalne.

 

Art.2 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Pomoc medyczną oraz realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt.
2. Wspieranie oraz prowadzenie przytulisk, ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt.
3. Poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomny zwierząt.
4. Działalność adopcyjną
5. Udzielanie wsparcia osobom prywatnym zajmującym się zwierzętami.
6. Współpracę i szkolenie wolontariuszy.
7.  Współpracę z innymi organizacjami wspierającymi ochronę zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych zwierząt.
8. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
9. Współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw o wykroczeń wobec zwierząt.
10. Współpracę z jednostkami oświatowymi oraz wychowawczymi.
11. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
12. Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt.
13. Rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowywania zwierząt oraz opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt.
14. Występowanie z inicjatywą w zakresie wydawanie lub zmian przepisów legislacyjnych  dotyczących praw zwierząt.
15. Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych.
16. Prowadzenie punktów informacyjnych Fundacji, również na imprezach masowych.
17. Organizowanie aukcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą.
18. Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania bezdomności oraz nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
19. Prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Fundacji.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji


Art.1

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 500 PLN

Art.2

Dochodami Fundacji mogą być:

1. Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych krajowych i zagranicznych,
2. Subwencje osób prawnych,
3. Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. Dochody ze zbiórek środków finansowych i rzeczowych oraz imprez publicznych.
6. Inne wpływy, np. wpływy z reklam zamieszczonych na stronie Fundacji, itp.

Art.3

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej organów oraz pracowników Fundacji a także w stosunku do osób, które z osobami tymi pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, czyli w stosunku do tzw.  „osób bliskich”.
2. Przekazywaniu bądź wykorzystaniu majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w Pkt1, Art3, Rozdział III, jeżeli nie jest to bezpośrednio związane z wykonaniem zadań statutowych Fundacji, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Podejmowaniu innych rozporządzeń środkami Fundacji w sposób dla niej niekorzystny.

Art.4

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV – Władze Fundacji

Art.1

Władzą Fundacji jest ZARZĄD FUNDACJI zwany dalej ZARZĄDEM.

Art.2

Zarząd Fundacji.

1. Członkowie Zarządu Fundacji, w uzasadnionych wypadkach mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.
2. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
3. Członków Zarządu powołuje Fundator.
4. Fundator może wejść w skład Zarządu i pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.
6. Zarząd składa się z  2-5 osób w tym Prezesa.
7. Skład Zarządu może zostać zmieniony na wspólnym posiedzeniu, Zarządu i Fundatora zwykłą większością głosów.
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (w przypadku małej aktywności Fundacji raz na 12 miesięcy). Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Fundatora.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek :

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • śmierci członka Zarządu,
 • niezdolności do należytego wykonywania funkcji (choroba, brak czasu, brak kompetencji), poprzez złożenie pisemnej rezygnacji lub odwołanie przez Fundatora,
 • odwołania przez pozostałych członków Zarządu i Fundatora w drodze jednomyślnej uchwały. Dotyczy głównie przypadku skrajnego naruszenia etyki Fundacji przez odwołanego członka Zarządu.
 •  objęcia przez niego funkcji w Radzie Fundacji.

10. Sposób reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań finansowych.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
3. Sprawozdania Finansowe podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.

11. Do zadań Zarządu należy:

a)    Inicjowanie i nadzorowanie działań wynikających ze Statutu,
b)    Działania na rzecz przyjmowania do Fundacji nowych członków i wolontariuszy oraz organizacja i wspieranie prawne i finansowe pracy wolontariatu na rzecz Fundacji,
c)    Zarządzanie majątkiem Fundacji,
d)    Występowanie do sponsorów o pomoc materialną,
e)    Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f)    Tworzenie projektów okresowych planów działalności Fundacji,
g)    Przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji,
h)    Udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów i porozumień o współpracy z innymi instytucjami,
i)    Zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń opłacanych pracowników Fundacji,
j)    Merytoryczna i techniczna organizacja pracy biura Fundacji jak i tworzenie i nadzorowanie oddziałów terenowych,
k)    Przygotowywanie materiałów o Fundacji do prezentacji w mediach i Internecie,
l)    Tworzenie i prowadzenie stron internetowych Fundacji,
m)    Proponowanie zmian w Statucie i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
n)    Występowanie z wnioskiem o przekształcenie Fundacji,
o)    Redagowanie i wydawanie pism dotyczących realizacji Programów Fundacji.

Art.3

W razie  potrzeby Fundator może powołać RADĘ FUNDACJI zwaną dalej RADĄ.

Art.4

W przypadku braku lub niewielkiej aktywności merytorycznej Fundacji, działalność Rady Fundacji może zostać czasowo zawieszona. Decyzję o zawieszeniu/przywróceniu Rady podejmują członkowie Zarządu i Rady na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności 2/3 wszystkich członków Władz Fundacji.  

Art.5

Rada Fundacji.

1. Członkowie Rady Fundacji wykonują swe zadania nieodpłatnie.
2. Członkowie Rady nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
3. Członków Rady powołuje Fundator.
4. Fundator może wchodzić w skład Rady i pełnić funkcję Prezesa.
5. Członkowie Rady powołani są na czas nieokreślony.
6. Rada składa się z  2-5 osób w tym Prezesa.
7. Skład Rady może zostać zmieniony na wspólnym posiedzeniu Rady i Fundatora zwykłą większością głosów.
8. Posiedzenia Rady zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy (w przypadku małej aktywności Fundacji raz na 12 miesięcy). Posiedzenie zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Rady.
9. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek :

  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  • śmierci członka Rady,
  • niezdolności do należytego wykonywania funkcji (choroba, brak czasu, brak kompetencji), poprzez złożenie pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.
  • odwołania przez pozostałych członków Rady i Fundatora w drodze jednomyślnej uchwały. Dotyczy przypadku skrajnego naruszenia etyki Fundacji przez odwołanego członka Rady.
  • objęcia przez niego funkcji w Zarządzie.

 

10. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach merytoryczno-doradczych i kontrolnych.  

11. Do zadań Rady Fundacji należy:

a)    Opiniowanie planów Zarządu,
b)    Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
c)    Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d)    Pomoc merytoryczna w działaniach podejmowanych przez Zarząd,
e)    Opiniowanie materiałów o Fundacji do prezentacji w mediach i Internecie,
f)    Zatwierdzanie wniosków o tworzeniu oddziałów Fundacji w kraju i za granicą,
g)    Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i zarządów terenowych,
h)    Nadzorowanie i ocena działalności Zarządu i zarządów terenowych,
i)    Rozwiązywanie zagadnień problemowych, prawnych i dyscyplinarnych, dotyczących członków Władz Fundacji i działania Fundacji.


Art4

Wykluczenia: Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.    


Rozdział V – Postanowienia końcowe


Art.1

Zmiany w Statucie Fundacji dotyczące modyfikacji lub rozszerzenia celu działania Fundacji oraz zmiany dotyczące nazwy, struktury władz i przekształcenia Fundacji mogą być dokonywane na wniosek Fundatora, członków Zarządu lub Rady Fundacji (o ile została powołana). Zmiany te dokonywane są w drodze uchwały, którą członkowie Zarządu i Rady podejmują na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 liczby wszystkich członków Władz Fundacji.

Art.2

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją, nie może to jednak zmienić celu Fundacji. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprze jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.

Art.3

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej aktywów finansowych i majątku. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują na wniosek Prezesa Zarządu członkowie Zarządu i Rady (o ile została powołana) na wspólnym posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 wszystkich członków Władz Fundacji.
Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych Fundacji pozostałych po jej likwidacji. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz organizacji działającej na terenie Polski o zbliżonych celach statutowych.

O likwidacji Fundacji zostanie zawiadomiony Minister Środowiska, resorty współpracujące z Fundacją, samorząd lokalny i Krajowy Rejestr Sądowy.

Pilne Potrzeby

Potrzebujemy ochrony antykleszczowej

obroże FORESTO i tabletki BRAVECTO  KLECZSZE

Albert niepełnosprawny psiak 

Potrzebne fundusze na pieluchomajtki

Więcej pod linkiem ALBERT

Darowizna dla znajdek

Fundacja ZNAJDKI PRZYTULISKO k/Radzymina

ul. Polskich Skrzydeł 4/87   
03-982 Warszawa


PEKAO S.A.
 konto:  91 1240 1082 1111 0010 4867 8484
Dla przelewów zza zagranicy:


IBAN:  PL91 1240 1082 1111 0010 4867 8484


BIC:    PKOPPLPW


lub PAYPAL  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona wykorzystuje Cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij Politykę Prywatności.

Akceptuję pliki cookie.